'Torba kanunu' yürürlüğe girdi

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

01 Ağustos 2010 Pazar 10:54 tarihinde eklendi, 19.437 kez okundu.

Gelir vergisi dilimleri ve uygulanacak vergi oranları, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek, ücretlilerin daha geç yüzde 35'lik dilime geçmesi sağlanıyor. Yüzde 27'lik dilimin üst sınırı 50 bin TL'den 76 bin 200 TL'ye çıkarıldı. Böylece üst gelir grubundaki ücretlilerin yıllık vergi yükü 2 bin TL civarında azalacak.    

Yatırım fonları dahil, sermaye şirketlerinde, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası kazançları için banka ve aracı kurumlarca yapılacak vergi indirimi yüzde 0 (sıfır) olacak. Daha önce yerli yatırımcılar için aynı gelirlerde uygulanan yüzde 10 oranı, sıfırlanarak yerli ile yabancı arasındaki fark kaldırılmış oldu.     

Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilecek. İndirim yapılacak tutar ise ilgili kazancın tutarının yüzde 25'ini aşamayacak.          

ELEKTRONİK ORTAMDA DA TEBLİGAT          

Tebligat Kanunu'nda sayılan usullere bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik adres aracılığıyla elektronik ortamda da tebligat yapılabilecek.    

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü altyapıyı kurmaya ve kurulmuş olanı kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, ayrıca buna ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkili olacak.     

Vergi matrahı takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasında zaman aşımının durmasına yönelik süre bir yılı geçemeyecek.   

Maliye Bakanlığı vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini de elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.     

Vergi kanunlarına göre tutulan, saklanma ve ibraz mecburiyeti olan defter kayıtlarında muhasebe hileleri yapan ve tahrif suçlarını işleyenler hakkındaki denetim raporları Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecek.     

Yetkili makamların mükellefin kendisine yazıyla yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmeyecek ve gecikme faizi hesaplanmayacak. Bu konudaki hükümlerin uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi durumunda oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin tebliğ veya sirküler, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak. Bu tebliğ ve sirküler geriye dönük uygulanamayacak.    

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kılınan makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddütlü gördükleri hususlar hakkında yazıyla izahat isteyebilecek.     

Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilerle, ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı sözleşmeleri de Damga Vergisi Kanunu kapsamında olacak.     

Tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar ile kırsal kalkınma programlarının desteklenmesi kapsamında yapılan hibe sözleşmelerinden damga vergisi alınmayacak.          

KAMU YARARINA DERNEKLERE İZİN         

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları üçlü kararname ile atanacak.     

Kamu yararına çalışan derneklere, Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca tahsis edilen taşınmazlar, veriliş maksadı dışında kullanılamayacak ve satılamayacak. Ancak, satış tarihinden itibaren en az 20 yıl geçen ve veriliş maksadına uygun olarak kullanılan taşınmazların kısmen veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesinin kuruluş gayelerine daha fazla hizmet edeceği hallerde, elde edilecek gelirin yüzde 30'nun Hazineye verilmesi koşuluyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilebilecek.          

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULU         

Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kurul, bakanlığının vergi inceleme ve denetim amaçlarına ulaşmasına sağlamak, vergi inceleme denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek; vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek, vergi inceleme birimleri arasında koordinasyonu ve bilgi akışını temin etmek gibi görevleri üstlenecek. Kurul, bakan ya da vekalet vermesi halinde müsteşar başkanlığında ilgili birimlerden oluşacak.     

Vergi incelemeleri, bu konuda yetkili olanlar tarafından yıllık vergi inceleme ve denetim planına uygun olarak yerine getirilecek. Vergi incelemesine tabi tutulacak sektörler ve mükellefler, gerekçeleriyle birlikte yıllık vergi inceleme ve denetim planında belirlenecek.     

Teftiş, soruşturma, ihbar, şikayet ve benzeri nedenlerle yıl içinde ortaya çıkabilecek vergi incelemelerinin yapılmasına dair usullerle esaslara da yıllık vergi inceleme ve denetim planında yer verilecek. Tam ve sınırlı vergi incelemelerinin kapsamı, birinci sınıf tüccarların yıllık iş hacimleri, aktif ve özsermaye büyüklükleri esas alınarak gruplara ayrılması, vergi incelemesi ile ilgili asgari süreler getirilmesi Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.     

Kurul, yıllık vergi inceleme ve denetim planı uygulama sonuçlarını ertesi yılın nisan ayına kadar kamuoyuna duyuracak.    

Bakanlıkta daire başkanı veya genel müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlar ile defterdar kadrosunda en az 3 yıl görev yapmış olanlar, Personel Genel Müdürlüğünde kontrolör kadrolarına atanabilecek.     

Kamu sağlık kuruluşlarının birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak, vergi muafiyeti sağlanacak.         

MİLLİ PİYANGO          

Milli Piyango İdaresinin şans oyunlarıyla ilgili işlerinin Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerince kurulan şirketlere yaptırabilmesi imkanı getiriliyor. Bu kapsamda yapılacak lisans verme işlemleri, teklif almak yoluyla açık eksiltme usulüne göre yaptırılabilecek.     

Adli personele yol tazminatı verilecek. Yol tazminatı, damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.     

Hazineye ait arazilerin, taşınmazların yüzde 40'ı hisse miktarı uygulama imar planları içinde ise 400, dışında ise 4 bin metrekareyi aşmamak üzere talepte bulunan hissedarlarına doğrudan satılabilecek. Birden fazla hissedar bulunması halinde satış işlemi pazarlık usulüyle yapılabilecek.     

Köy sınırları içindeki Hazine arazileri ile kamuya ait tarım arazileri kiracılarından tahsil edilen kira bedelinin yüzde 10'u köy tüzel kişiliklerine aktarılacak. Maliye Bakanlığı bu oranı 2 katına kadar çıkarmaya yetkili olacak.     

Bedeli ödenmek üzere kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen veya tapudan terkin edilen taşınmazlar üzerinden ilgililer lehine tesis edilecek irtifak hakları veya kullanma izinlerinden hasılat payı alınmayacak.          

GÜMRÜK KAPILARININ MODERNİZASYONU         

Gümrük kapılarının modernizasyonu ile gümrük idarelerine ait bina ve altyapı tesis yatırımı yapacak olanlardan alınması gereken irtifak hakkı ve kullanma izni bedelleri ile işletilmesinden elde edilecek hasılattan Hazinece ayrıca pay tahsil edilmeyecek.     

Vakıflar ya da kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, üzerinde yapılaşma bulunan taşınmazların Hazineye ait başka taşınmazla trampa edilmesi yoluyla Hazine adına tescil edilenler öncelikle büyükşehir, talep olmaması halinde ilgili belediye, diğer yerlerde ise o yerin belediyesine bedelsiz olarak devredilecek.     

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar kurumlar vergisinden muaf olacak. Tarımsal üretici birlikleri de bu vergiden muaf tutulacak.     

İstanbul'da 2009 yılı mart ayında yapılan Dünya Su Forumu sekretaryasının tüzel kişiliği 31 Aralık 2011'de sona erecek.     

Serbest mali müşavirler belli koşullarda KİT'lerde yönetim kurulu üyeliği yapabilecek.          

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ         

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen eğitim kurumlarınca yapılabilecek. Bu konudaki ayrıntılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.     

İşyeri hekimi ve iş güvenliği birimi veya konu ile ilgili uzmanı bulunmayan işletmeler işyeri dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alabilecek.         

GSM ARACI KURULUŞLARI          

Futbol kulüplerinin de aralarında olduğu GSM aracı kuruluşları satışları üzerinden vergi ödemeyecek. Ana şirketin yüzde 15 oranında vergilendirilmesi ise sürecek.     

TBMM hesaplarının dış denetimi, her yıl Sayıştayca görevlendirilen 3 denetçiden oluşan bir komisyonca, hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak yapılacak.    

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilecek. Resmi pasaport verilmesinde kız ve erkek çocuk ayırımı yapılmayacak. Dışişleri Bakanlığı meslek mensupları dışında, büyükelçi unvanı taşıyan başbakan başmüşavirleri ile Dışişleri danışmanlarına da diplomatik pasaport verilecek.     

Hususi damgalı pasaportlar 6 aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde, hizmet damgalı pasaportlar ise 6 aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilecek.     

Elektronik pasaportlarda refakate kayıt işlemi yapılmayacak, bu pasaportlar temdit edilemeyecek ve müşterek e-pasaport düzenlenemeyecek.     

Kanunlar ile verilen yetkiler çerçevesinde TOKİ'ye devri talep edilen taşınmazların, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde kalması halinde, bu taşınmazların TOKİ'ye devir talebi öncelikli olacak.     

Hurda kamyonların teslimi durumunda, vergi silinmesine ilişkin uygulamanın süresi uzatılacak ve kapsamı genişletilecek. Buna göre, 1985 model ve altı kamyonlar, 31 Aralık 2011 tarihine kadar il özel idarelerine teslimleri halinde bunların vergi borçları silinecek. Teslim edilecek kamyonlarla ilgili sınırlamalar da kaldırıldı.     

TBMM'nin 2009 yılı harcamalarının dış denetimi ile ilgili oluşturulan komisyonun görevi 2010 yılı eylül ayı sonunda dolacak.     

Bir konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş yargı kararı olanlar dışında, belediyeler ve il özel idarelerinde kamu personeline yapılan ek ödemeler dolayısıyla kamu görevlileri hakkında idari ve mali takibat yapılamayacak, bu konuda başlatılan işlemler de kaldırılacak.     

Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden, mali durumu zayıf üniversitelerin tıp fakültelerinin döner sermayelerine şartlı yardım yapılabilecek.          

YÜRÜRLÜK         

Kanunun, yüzde 27'lik vergi dilimin üst sınırının 50 bin TL'den 76 bin 200 TL'ye çıkarılmasını öngören maddesi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.     

Defter kayıtlarında muhasebe hileleri yapan ve tahrif suçlarını işleyenler hakkındaki denetim raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2011 olacak.     

1985 model ve altı kamyonların, 31 Aralık 2011 tarihine kadar il özel idarelerine teslimleri halinde vergi borçlarının silinmesini öngören düzenleme, 1 Temmuz 2010'dan geçerli olmak üzere yayım tarihinde; İstanbul'da 2009 yılı mart ayında yapılan Dünya Su Forumu sekretaryasının tüzel kişiliğinin 31 Aralık 2011'de sona ermesine ilişkin düzenleme ise 30 Haziran 2010'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.     

Yurt dışında sürekli veya geçici görevlendirilenler ile bunların eş ve çocuklarının tedavi yardımlarından yararlanması konusundaki hükmün yürürlüğe girme tarihi 15 Ocak 2010 olarak uygulanacak.

AA