Balıkçı gemileri azaltılıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için on iki metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaranlara desteklemede bulunacak.

Balıkçı gemileri azaltılıyor
19 Haziran 2012 Salı 10:24 tarihinde eklendi, 1.841 kez okundu.

 

Desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları belirleyen ''Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
     
Buna göre denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on iki metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini olan SUBİS'de kayıtlı gemiler destekleme kapsamında olacak. 
   
Kararnamenin yayım tarihinden önceki gemiye ait boy uzunluğu esas alınacak. Kararnamenin yayımlandığı 7 Mayıs 2012 tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı kapsam dışında olacak. 
     
İç sularda faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on iki metreden küçük gemiler, yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumunda olan gemiler, ilgilisinden alınmış muvafakatnamesi bulunanlar hariç, üzerinde bir hak ve tahkikat olan gemiler kapsam dışında olacak. Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı Bakanlık bütçe imkanlarıyla sınırlı olacak. 
     
Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilecek. 
   
 Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu tebliğin yayım tarihinden itibaren 15 Eylül 2012 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edecek. 
     
İl müdürlüklerince müracaat yapanların SUBİS'e kaydedilenlerin listesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) tarafından resmi internet sayfasında 15 Eylül tarihinden sonra yedi iş günü süre ile ilan edilecek. 
     
Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan, destekleme ödemesi miktarı toplamı, bu amaçla ayrılan ödenek miktarından az veya eşit olması halinde müracaat listesindeki gemilerin tamamı destekleme kapsamına alınacak. 
     
Kesinleşen listeye göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı toplamı, ayrılan ödenek miktarından fazla olması halinde, destekleme kapsamına alınacak balıkçı gemileri kesinleşen liste içerisinden Noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. 
     
Destekleme kapsamına alınan balıkçı gemilerinde aranacak özellikler- 
     
Tebliğin yayımı tarihinde, geminin güvenli seyir yapmasını sağlayan geçerli denize elverişlilik belgesinde belirtilen araç ve gerecin, teslim edilirken geminin üzerinde bulundurulması zorunlu olacak. 
     
Gemilerin, BSGM'ce belirlenen takvime göre, gemi sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişi/kişiler tarafından istenilen yerlerde teslim edilmesi zorunlu olacak. 
     
Destekleme kapsamına alınan gemilerden, Bakanlıkça su ürünleri ile ilgili araştırma, kontrol ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere kamu kurum veya üniversitelere verilecek olan gemiler Bakanlık tarafından belirlenecek. Belirlenen gemilerin devir işlemleri, devir masrafları gemiyi alacak kuruma ait olmak üzere gemi sahibi ve gemiyi alacak kurum tarafından gerçekleştirilecek. Geminin devrinin yapıldığına dair belge BSGM'ye gönderilecek. Destekleme ödemesini hak kazananlar için BSGM tarafından, hak ediş icmal belgeleri düzenlenecek. 
     
Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilecek. 
     
Devir veya teslim tarihine kadar yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumuna gelenler ile bu hususta mahkeme süreci devam eden gemiler desteklemeden faydalanamayacak. Desteklemeden yararlanan balıkçı gemisi sahipleri, gemisi ve bu gemiye ait ruhsat tezkeresi ile ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamayacak. 
     
Desteklemeden faydalanan balıkçı gemileri, terkin veya devir işleminden sonra SUBİS kayıtlarından çıkarılacak. 
     
Kaynak aktarımı ve ödemeler- 
     
Desteklemeler için gerekli nakdi kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından banka aracılığı ile ödenecek. Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. 
     
Yönetmelik, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.