Yazarlar

Saygı Öztürk
Başkanın, şaşırtan milyonlarına soruşturma...

AK­P’­li­ler ken­di­le­ri­ne “Ne­re­den bul­dun?” di­ye so­rul­ma­sı­nı sev­mez. O yüz­den AKP hü­kü­me­ti­nin ilk ic­ra­atı, 10 Ocak 2003’te “Ne­re­den Bul­dun Ya­sa­sı­” nı kal­dır­mak ol­muş­tu. O yüz­den­dir ki, ka­mu gö­rev­li­si ol­ma­yan­la­ra “Ne­re­den Bul­dun?” di­ye so­ru­la­mı­yor. Ka­mu gö­rev­li­le­ri için “Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı Rüş­vet ve Yol­suz­luk­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­”nu kal­dır­ma­dık­la­rı­na da şim­di ala­bil­di­ği­ne piş­man ol­duk­la­rı be­lir­ti­li­yor.
 
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar­lı­ğı gö­re­vin­den son­ra Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’na se­çi­len Or­han Fev­zi Güm­rük­çü­oğ­lu­’ nun, Trab­zo­n’­da Yıl­dız­lı Gü­ven Has­ta­ne­si­’ nin sa­hi­bi Ha­san Gü­ve­n’­den 4 adet 700’er bin li­ra­lık se­net al­dı­ğı­nı ge­çen ay bel­ge­ler­le or­ta­ya koy­muş­tuk. Güm­rük­çü­oğ­lu, has­ta­ne­nin 2 mil­yon li­ra­lık his­se­da­rı ol­du­ğu­nu an­cak hiç­bir bel­ge­de adı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Ya­ni “gü­ve­ne da­ya­lı­” bir or­tak­lık­mış. Aca­ba yi­ne mal be­ya­nın­da, şir­ket­le­rin bel­ge­le­rin­de gös­te­ril­me­yen “Gü­ve­ne da­ya­lı kaç or­tak­lı­ğı var?” di­ye de sor­muş­tuk. Baş­kan ses­siz kal­ma­yı ter­cih et­ti.
 
Mal be­ya­nın­da yok
Has­ta­ne­ye 2 mil­yon li­ra­lık or­tak­lı­ğı hiç­bir bel­ge­de yer al­ma­yan, has­ta­ne sa­hi­bi ve baş­he­ki­me bu ka­dar gü­ven du­yan Güm­rük­çü­oğ­lu, ala­cak­lı ola­rak ni­çin 2 mil­yon 800 bin li­ra için se­net dü­zen­le­ti­yor? Se­net­le­ri üçü­nü özel ka­lem mü­dü­rü tah­sil edi­yor. Dör­dün­cü se­ne­din 450 bin li­ra­sı ek­sik öde­nin­ce, has­ta­ne­nin ala­cak­la­rı­na ted­bir koy­du­ru­yor. İş­te bun­dan son­ra se­net-se­pet or­ta­ya dö­kü­lü­yor.
 
Kalp has­ta­ne­si ola­rak açı­lan has­ta­ne­nin, ge­nel has­ta­ne­ye dö­nüş­tü­rül­me­si için Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun “yar­dım­cı ol­du­ğu­” o yüz­den bu öde­me­nin ken­di­si­ne ya­pıl­dı­ğı Trab­zo­n’­da yay­gın bir id­di­a… Bu so­ru baş­ka­na da yö­nel­ti­li­yor. An­cak Baş­kan, o dö­nem müs­te­şar­lık­tan ay­rıl­dı­ğı­nı ifa­de edi­yor. He­men ek­le­ye­lim, ye­ri­ne ge­len ve has­ta­ne­nin ge­nel has­ta­ne­ye dö­nüş­tü­rül­me­siy­le il­gi­li ona­yı ve­ren müs­te­şar da, Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun okul dö­ne­min­de­ki ev ar­ka­da­şı…
Bir bü­rok­ra­tın, has­ta­ne­ye söz­de “gü­ve­ne da­ya­lı­” ola­rak 2 mil­yon li­ray­la or­tak ol­ma­sı, son­ra his­se­le­ri­ni 2 mil­yon 800 bin li­ra kar­şı­lı­ğın­da sat­ma­sı in­sa­nı şa­şır­tı­yor. Müs­te­şar­lı­ğı, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de aca­ba Güm­rük­çü­oğ­lu bu pa­ra­yı na­sıl ka­zan­dı di­ye de me­rak edi­yor­su­nuz. Da­ha­sı, has­ta­ne­nin his­se­da­rı ol­du­ğu­nu mal be­ya­nın­da gös­ter­di mi? Öğ­re­ni­yo­ruz ki mal be­ya­nın­da gös­ter­me­miş. O za­man ya­sa ih­lal de edil­miş ol­mu­yor mu?
 
Suç du­yu­ru­sun­da ne­ler var?
CHP Mil­let­ve­ki­li Tan­ju Öz­can, ko­nu üze­rin­de önem­le du­ru­yor. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’ na suç du­yu­ru­su­nu avu­ka­tı Ha­luk Pek­şen ara­cı­lı­ğıy­la yap­tı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­’na da baş­vur­du. O di­lek­çe­ler­de ba­kın han­gi ge­rek­çe­ler var:
“Or­han Fev­zi Güm­rük­çü­oğ­lu, es­ki Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rıy­ken, 2009 yı­lın­dan iti­ba­ren Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­mek­te­dir. Her ka­mu ça­lı­şa­nı gi­bi mal bil­di­ri­mi yü­küm­lü­lü­ğü al­tın­da bu­lu­nan şi­ka­yet edi­le­nin, ka­mu ça­lı­şa­nı ola­rak el­de et­ti­ği ge­lir­le­ri, ya­şa­ma stan­dar­dı ile har­ca­ma­la­rı ara­sın­da uyar­lı­lık ol­ma­dı­ğı yö­nün­de, son de­re­ce önem­li söy­len­ti­ler ka­mu­oyun­da yer al­mak­ta­dır.
Ni­te­kim, Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun ala­cak­lı­sı ol­du­ğu ve na­mı­na dü­zen­le­nen 4 ay­rı se­net be­de­li ola­rak tah­sil edi­len top­lam 2 mil­yon 800 bin li­ra­yı, mal bil­di­ri­mi be­ya­nın­da gös­te­ril­me­miş. Açık­ça, Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı, Rüş­vet ve Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Ka­nun hük­mü­nü ih­lal ede­rek, suç iş­le­miş­tir.”
 
Sav­cı­lık so­ruş­tur­ma nu­ma­ra­sı
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ma­hal­li İda­re­ler Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man El­ban, şi­ka­yet­çi Tan­ju Öz­ca­n’­ın avu­ka­tı­na gön­der­di­ği ya­zı­da önem­li bir açık­la­ma ya­pı­yor. 31 Tem­muz 2014 ta­rih­li ya­zı­ya şu bil­gi­yi ve­ri­yor:
“T­rab­zon Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın 18/07/2014 ta­rih ve So­ruş­tur­ma No:2014/6248 sa­yı­lı ya­zı­sı ve ek­le­rin­de; söz ko­nu­su id­di­alar ile il­gi­li ola­rak 3628 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da, so­ruş­tur­ma def­te­ri­nin 2014/7216 nu­ma­ra­sı­na ka­yıt edil­di­ği be­lir­til­miş­tir.”
 
Söz ko­nu­su 3628 Sa­yı­lı Ka­nun, Rüş­vet ve Yol­suz­luk­la Mü­ca­de­le­yi içe­ri­yor. Bu su­çun ce­za­sı 12 yıl ha­pis ce­za­sı­nı ge­rek­ti­ri­yor. Bu­gü­ne ka­dar bu tür so­ruş­tur­ma­lar­da, hak­kın­da suç­la­ma bu­lu­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri açı­ğa alın­mış­tı. Bu­nun­la ye­ti­nil­mi­yor, mal var­lı­ğı­na da el ko­nu­lu­yor.
 
Da­ha ön­ce de be­lirt­miş­tim, Baş­kan Güm­rük­çü­oğ­lu şi­ka­yet edi­le­bi­lir, so­ruş­tur­ma açı­la­bi­lir ama bu onun suç­lu ol­du­ğu an­la­mı­na gel­mez. Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun, ka­mu­oyun­da so­ru işa­ret­le­ri­ne ne­den olan bu id­di­alar­dan kur­tul­ma­sı için hak­kın­da baş­la­tı­la­cak in­ce­le­me-so­ruş­tur­ma bir fır­sat ola­cak­tır. Yi­ne ha­tır­la­ta­lım, eğer, si­ya­si bir ka­yır­ma ve mü­da­ha­le ol­maz­sa, Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Fev­zi Güm­rük­çü­oğ­lu­’nu zor gün­ler bek­li­yor. Çün­kü id­di­alar öy­le sı­ra­dan id­di­alar de­ğil…
Paylaş :