Beşiktaş'tan Adebayor bombası!

Si­yah-Be­yaz­lı­lar­da en çok ko­nu­şu­lan isim Ro­nal­din­ho; an­cak asıl he­def Trab­zons­por’un da il­gi­len­di­ği To­go­lu gol­cü Em­ma­nu­el Ade­ba­yor.

Beşiktaştan Adebayor bombası!
29 Ekim 2013 Salı 13:56 tarihinde eklendi.
Se­zon ba­şın­da, Ade­ba­yor’a me­na­je­ri ara­cı­lı­ğıy­la tek­lif gö­tü­rül­müş an­cak To­go­lu Tür­ki­ye’de oy­na­mak is­te­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, tek­li­fi ge­ri çe­vir­miş­ti.
 
Ade­ba­yor, yap­tı­ğı açık­la­ma­da ise ‘Tür­ki­ye’de oy­na­ma­yı dü­şün­mü­yo­ru­m’ de­miş­ti. An­cak şu an­ki ko­şul­lar tec­rü­be­li gol­cü­nün dü­şün­ce­le­ri­ni bir hay­li de­ğiş­tir­miş gi­bi gö­zü­kü­yor. Ade­ba­yor’un ya­rım dö­nem için Be­şik­taş’ta ki­ra­lık oy­na­ma se­çe­ne­ği üze­rin­de dü­şün­dü­ğü yö­nün­de öğrenildi.
 
Tottenham’da Sol­da­do, De­fo­e, La­me­la gi­bi gol­cü­le­rin ar­ka­sın­da ka­lan ve tek­nik di­rek­tör An­dre­ Vil­las Bo­as ta­ra­fın­dan ikin­ci ta­kı­ma gön­de­ri­len Ade­ba­yor için Be­şik­taş, ki­ra­la­ma yön­te­miy­le tek­lif gö­tü­re­cek.
 
Ope­ras­yon­la biz­zat baş­kan Fik­ret Or­man il­gi­le­ne­cek. Baş­kan Or­man, Drog­ba gi­bi ta­kım kö­tü oy­na­dı­ğın­da da­hi, sah­ne­ye çı­kıp ma­çı çe­vi­re­bi­le­cek bir oyun­cu is­ti­yor.
 
Bu ne­den­le Em­ma­nu­el Ade­ba­yor’un üze­rin­de ıs­rar­la du­ru­yor. 2015’e ka­dar söz­leş­me­si de­vam eden Ade­ba­yor’un pi­ya­sa de­ğe­ri 10 mil­yon eu­ro ola­rak gö­zü­kü­yor. Bu ara­da Ade­ba­yor için Trab­zons­por’un da cid­di gi­ri­şim­ler­de bu­lun­du­ğu sı­zan ha­ber­ler ara­sın­da.
 
(Bugün)