Yazarlar

Saygı Öztürk
Bu yasağı da AKP başlattı

Yol­suz­luk, rüş­vet, ka­ra pa­ra, imar ran­tı kı­sa­ca son yıl­lar­da si­ya­si­le­rin isim­le­ri­nin ka­rış­ma­dı­ğı olay ne­re­dey­se kal­ma­dı. Olup bi­ten­le­re kar­şın, san­ki hiç böy­le bir şey ol­ma­mış gi­bi, isim­le­ri ka­rı­şan­lar da ala­bil­di­ği­ne ra­hat… Çı­kıp, “Hak­kı­mız­da so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­sun, bi­zim­le il­gi­li ne id­di­a var­sa he­sa­bı­nı ve­re­li­m” di­ye­mi­yor­lar.
 
İs­ti­fa et­ti­ri­len ba­kan­lar­la il­gi­li TBMM’­de ku­ru­la­cak so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu, bü­yük bir ola­sı­lık­la es­ki ba­kan­la­rı yü­ce di­va­na sevk et­me­ye­cek. An­cak unut­ma­ya­lım, bu iş­ler za­ma­na bağ­lı de­ğil. Ba­kar­sı­nız hü­kü­met de­ği­şir, TBMM’­de­ki tab­lo de­ği­şir bu­gün he­sap ver­me­le­ri en­gel­le­nen­ler, ken­di­le­ri­ni Yü­ce Di­van kar­şı­sın­da bu­la­bi­lir. Bu­nun geç­miş­te de ör­nek­le­ri var.
 
“Er­ge­ne­ko­n”, “Bal­yo­z” ola­rak bi­li­nen da­va­lar­la il­gi­li ola­rak, AKP yet­ki­li­le­ri “O­lay yar­gı­ya in­ti­kal et­miş­tir. Yar­gı­da ak­la­nıp gel­sin­le­r” di­yor­du. Ba­kan­lar hak­kın­da­ki o ağır id­di­ala­ra rağ­men “ak­la­nıp gel­sin­le­r” di­yen AK­P’­li ne­re­dey­se yok. O yüz­den çağ­rı gö­re­vi es­ki ba­kan­la­ra dü­şü­yor. Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­le­ri­ni ken­di­le­ri is­te­me­li… Bu­nun da ör­nek­le­ri var. Geç­miş­te hak­kın­da id­di­alar bu­lu­nan ba­zı si­ya­set­çi­ler, Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­le­ri­ni ken­di­le­ri­ is­te­miş­ti. Şim­di sı­ra si­ze gel­di.
 
“Giz­li­” dam­ga­sı var­mış…
 
Eğer so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­ru­lur­sa, bu ko­mis­yo­nun ça­lış­ma­la­rı uza­maz. Çün­kü, fez­le­ke­de her şey ya­zı­lı. AKP, es­ki ba­kan­la­rı­nın Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­ril­me­si­ni ko­lay ko­lay ka­bul et­mez. Açık­ça­sı, “bir şey yok­tu­r” de­ni­lip dos­ya­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı yo­lu­na gi­di­le­ce­ği­nin işa­ret­le­ri şim­di­den gö­rü­lü­yor.
TBMM’­ye ge­len fez­le­ke­nin ek­le­ri mil­let­ve­kil­le­rin­den giz­le­ni­yor. Ba­kan­lar­la il­gi­li id­di­ala­rın mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­si­nin önü ke­si­li­yor. Üs­te­lik bun­la­rı ya­par­ken, geç­miş dö­nem­de­ki uy­gu­la­ma­la­rı ör­nek gös­te­ri­yor­lar. An­cak bu ko­nu­da ger­çek­ler söy­len­mi­yor.
 
Ney­miş efen­dim, 17 Ara­lık 2013 ope­ras­yo­nu ile il­gi­li fez­le­ke­de ya­zı­nın üze­rin­de “giz­li­” dam­ga­sı var­mış. İş­te “giz­li­” dam­ga­sı ge­rek­çe gös­te­ri­lip, fez­le­ke­le­rin ekin­de yer alan dos­ya­lar mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi­le­ri­ne su­nul­ma­dı­ğı gi­bi, in­ce­le­me­le­ri­ne de fır­sat ve­ril­mi­yor.
 
Geç­miş­te es­ki Baş­ba­kan Me­sut Yıl­maz ve 28 ba­kan­la il­gi­li TBMM’­ye fez­le­ke­ler gel­di. Hiç­bi­rin­de bu­gün ya­şa­nan so­run­lar çık­ma­dı. Çün­kü ge­len ya­zı­lar ve ek­le­ri tüm mil­let­ve­kil­le­ri­nin in­ce­le­me­si­ne açık­tı. Ko­mis­yon üye­si ol­sun, ol­ma­sın her­kes bun­la­rı in­ce­li­yor, not alı­yor, ba­kan­la­rın han­gi bel­ge­ler­le suç­lan­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yor­du.
 
O fez­le­ke­ler ve­kil­le­re açık­tı
 
Tur­han Gü­ven, mil­let­ve­kil­li­ği, DYP’­nin TBMM Grup Baş­kan­ve­kil­li­ği gö­rev­le­rin­de de bu­lun­du. Sü­ley­man De­mi­re­l’­in Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı yap­tı. Gü­ve­n’­in baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de ba­zı ba­kan­lar­la il­gi­li ih­bar­lar de­ğer­len­di­ril­di, in­ce­le­me­ler ya­pıl­dı.
Baş­ba­kan Sü­ley­man De­mi­re­l’­in ona­yıy­la, fez­le­ke­ler TBMM Baş­kan­lı­ğı­’na “giz­li­” dam­ga­lı ola­rak gön­de­ril­di. Dö­ne­min TBMM Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Cin­do­ru­k’­la ya­pı­lan gö­rüş­me­de, gön­de­ri­len fez­le­ke­le­rin ilk bir­le­şim­de TBMM Baş­kan­lı­ğı­’nın su­nuş­la­rı bö­lü­mün­de mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi­si­ne su­nul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Böy­le de ya­pıl­dı. Tur­han Gü­ve­n’e, ni­çin böy­le ya­pıl­dı­ğı­nı sor­dum. Şun­la­rı söy­le­di:
 
“Bu­ra­da­ki amaç, fez­le­ke­le­rin TBMM Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan oku­nup bü­tün mil­let­ve­kil­le­ri­nin in­ce­le­me yap­ma­la­rı­nı sağ­la­mak­tı. İn­ce­le­me ya­pıl­ma­dan, bir mil­let­ve­ki­li­nin so­ruş­tur­ma ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı söz ko­nu­su ola­ma­ya­ca­ğı­na gö­re, bu iş­lem TBMM iç­tü­zü­ğü­ne de ay­kı­rı de­ğil­di. An­cak 55 mil­let­ve­ki­li im­za­sıy­la so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı ta­le­bi gel­me­di. Böy­le­ce ev­rak­lar baş­kan­lık­ta kal­dı.
 
O dö­nem­de mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi­le­ri­ne su­nu­lan fez­le­ke­le­rin, ek­le­ri de mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­si­ne ola­nak sağ­la­nı­yor­du. Bu­gün, ay­nı ola­nak sağ­lan­mı­yor ve fez­le­ke­le­rin ek­le­ri mil­let­ve­kil­le­rin­den giz­le­ni­yor. Böy­le bir uy­gu­la­ma­da yan­lış­lık var­dır. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi­le­ri­ne su­nul­ma­sın­dan son­ra ba­na gö­re giz­li­lik baş­lar. Di­ğer bir de­yiş­le her mil­let­ve­ki­li fez­le­ke­le­ri in­ce­le­ye­bi­lir ve so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı için im­za top­la­nır ve ko­mis­yon ku­ru­lur­sa giz­li­lik o za­man baş­lar. Mec­lis iç­tü­zü­ğü de böy­le der. Şim­di ise mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi­si­ne su­nul­ma­sı ge­re­ken fez­le­ke­ler, mil­let­ve­kil­le­rin­den giz­le­ni­yor, in­ce­le­me­le­ri­ne fır­sat ve­ril­mi­yor. Bu du­rum Ana­ya­sa ve iç­tü­zü­ğe ay­kı­rı­dır.”
 
DYP’­nin es­ki TBMM Grup Baş­kan­ve­ki­li hu­kuk­çu Tur­han Gü­ve­n’­in söz­le­ri­ni ya­ba­na at­ma­ya­lım. Ay­nı şey­le­ri hu­kuk­çu es­ki ba­kan­lar­dan Be­kir Sa­mi Da­çe de söy­lü­yor. Fez­le­ke­le­ri mil­let­ten giz­le­mek için geç­miş­te­ki uy­gu­la­ma­lar ör­nek gös­te­ri­lir­ken bi­le top­lum ya­nıl­tı­lı­yor, mil­let­ve­ki­lin­den bi­le ger­çek­ler giz­le­ni­yor. Böy­le engellemelerden son­ra es­ki ba­kan­la­rın Yü­ce
Di­va­n’­da yar­gı­la­na­bi­le­ce­ği­ne kim ina­nır?
Paylaş :