Memura toplu sözleşme tasarısı Meclis'e geldi

Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıyan yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Memura toplu sözleşme tasarısı Meclise geldi
23 Ocak 2012 Pazartesi 12:00 tarihinde eklendi.

 

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı, Anayasada yapılan değişiklik uyarınca, memurlar ile diğer kamu görevlilerine tanınan toplu sözleşme hakkının kullanılmasını düzenliyor.
    
Tasarı; toplu sözleşme yapılma usulü, tarafları, kapsamı, toplu sözleşmeden yararlanacakları, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılmasını, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu"'nun teşkili ve çalışma usul ve esaslarını belirliyor.
    
Tasarıyla, "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu"nun adı, "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" olarak değiştiriliyor.
    
Tasarıya göre, sendika ve konfederasyonlar, zorunlu organlar dışında organlar kurabilecek, tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası kuruluş kurabilecek, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olabilecek ve üyelikten çekilebilecek.
    
Devle Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip 3 konfederasyon genel başkanı ve Devlet Personel Başkanı'ndan oluşan "Kamu Personeli Danışma Kurulu" oluşturulacak.
    
İşyerlerinde yapılan tespite göre, kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkili olacak. İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200'e kadarsa 1, 201-600 arasında ise en çok 2, 601-1000 arasında ise en çok 3, 1001-2000 arasında ise en çok 4, 2000'den fazla ise en çok 5 işyeri sendika temsilcisi seçilebilecek.
    
Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilecek.
    
Sendika yöneticilerine tanınan bazı güvencelerden sendika temsilcileri de yararlanabilecek. Sendika yönetim kurullarına seçilenlerin aylıksız izin hakkından yararlanabilmeleri için öngörülen 30 gün içinde başvurma şartı kaldırılıyor.
    
Toplu sözleşme kapsamı ve tarafları-
    
Tasarı, toplu sözleşme kapsamını da düzenliyor. Buna göre, toplu sözleşme; kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, sek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti harcırah, ikramiye, doğum, ölüm e aile yardımı ödenekleri., cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları, diğer mali ve sosyal hakları kapsayacak.
    
Aylık ve ücretler ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin sistemde değişiklik öngören talepler, toplu sözleşme kapsamı dışında olacak.
    
Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi ve üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılmayacak.
    
Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerli olacak.
    
Toplu sözleşme görüşmelerinde kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına ise Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılacak. Kamu İşveren Heyetinde; Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak.
    
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibariyle en fazla üyesi bulunan konfederasyonun heyet başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyon tarafından belirlenecek 3, ikinci sırada bulunan konfederasyonca belirlenecek 2 ve üçüncü sırada bulunan konfederasyon tarafından belirlenecek 1 olmak üzere 7 üyeden oluşacak.
    
Toplu sözleşmenin imzalanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamayacak.
    
Toplu sözleşme görüşmeleri-
    
Toplu sözleşme görüşmeleri, son rakamı tek olan yıllarda yapılacak. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti tarafından hazırlanan toplu sözleşme teklifi, görüşmelerin başlama tarihinden en az 1 hafta önce Kamu İşveren Heyetine sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığına verilecek. Ortak bir teklif üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil olan her bir konfederasyon tarafından hazırlanacak toplu sözleşme teklifleri, aynı süre içinde Devlet Personel Başkanlığına verilecek.
    
Kamu İşveren Heyeti Başkanının belirleyeceği kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin toplam sayısı 15'i geçmemek üzere belirleyeceği temsilciler, toplu sözleme görüşmelerinde teknik heyet olarak iştirak edebilecek.
    
Toplu sözleşme görüşmelerine Ağustos ayının ilk işgünü başlanacak. Süreç, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç Ağustos ayının son işgünü tamamlanacak. Hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmi tatil günlerini kapsayan günlerde toplu sözleşme görüşmelerine ara verilecek.
    
Her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının temsilcisi, toplu sözleşme teklifinde yer alan hizmet kollarına özgü mali ve sosyal haklara ilişkin taleplerini açıklamak üzere Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı'nın belirleyeceği yöntem ve takvime uygun olarak toplu sözleşme görüşmelerine katılabilecek.
   
İmzalanan toplu sözleşme metinleri Resmi Gazetede yayımlanacak.
    
Uzlaşmazlık hali-
    
Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir konfederasyon temsilcisinin topu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaması halinde kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenecek.
    
Toplu sözleşme süreci sonunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılmayan konuları içeren toplantı tutanağı, Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti başkanı tarafından imzalanacak. Görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren 3 işgünü içinde heyet başkanları tarafından Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilecek. Toplu sözleşme kapsamına girmeyen konularda Hakem Kuruluna başvurulamayacak.
    
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kimlerden oluşacağı da tasarıyla belirleniyor. 11 üyeden oluşacak olan Hakem Kurulu, en az 8 üyenin katılımıyla toplanacak. Kurul, başvuru tarihinden itibaren 5 gün içinde kararını verecek.
    
Kurul, toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alacak, üyeler çekimser oy kullanamayacak.
    
Kurul kararları kesin olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.
    
Tasarıyla, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde başlanacak. Bu toplu sözleşme görüşmelerine katılacak sendika ve konfederasyonların belirlenmesinde, 2011 Temmuz istatistikleri hakkında tebliğ hükümleri esas alınacak.
    
Tasarı, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeline uygulanan sendika kurma ve üye olma yasağını da kaldırıyor.