Mükellefe nokta atışı denetim

Gelir İdaresi Başkanlığı vergide ''nokta atışı'' denetimi uygulamasına geçiyor.

Mükellefe nokta atışı denetim
08 Ocak 2011 Cumartesi 10:11 tarihinde eklendi, 1.131 kez okundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı vergide "nokta atışı" denetimi uygulamasına geçiyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 284 değişik kalemde izlemeye alınıyor.
    
Gelir İdaresi Başkanlığınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan "Kesin Mizan Bildirimi"ne dönük usul ve esasları belirleyen Vergi Usul Kanunun tebliğ taslağı hazırlandı.
    
Buna göre, gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlar, kesin mizan bildirimini de yapmak zorunda olacak.
    
Mükellefler her beyan döneminde banka kredilerinden, şüpheli ticari alacaklara, gelecek aya ait giderlerden, alınan sipariş avanslarına, arsa ve arazilerinden, kıdem tazminat karşılığına kadar pek çok konuda, Gelir İdaresine elektronik ortamda kesin mizan bildiriminde bulunacak.
    
Böylelikle İdare, mükelleflerin her türlü hesap hareketlerinden haberdar olacak.
    
İdare yıllarca süren ve vakit alan incelemeler yerine nokta atışı denetim yapacak. Söz konusu sistem ile mükellef daha etkin ve kolay şekilde denetlenecek. İncelemelerde süre kısalacak ve daha net bir inceleme yapılması sağlanacak.
    
Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan ve Bankacılık Kanununun ilgili maddesinde sayılan mükellefler, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, sigorta şirketleri ile Menkul Kıymet Yatırım Fonları Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları "Kesin Mizan Bildirimi" verme yükümlülüğüne tabi olmayacak.
    
BİLDİRİMLER NE ZAMAN VERİLECEK?-
    
 Bildirimler gelir vergisi mükellefleri için Mart ayındaki gelir vergisi beyan döneminde, kurumlar vergisi mükellefleri için de Nisan'daki kurumlar vergisi genel beyan döneminde yapılacak.
    
Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de bildirimlerini kendi beyanname verme süreleri içinde yapacak. Tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecek.
    
Birleşme halinde de münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler, bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde; Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecek.
    
Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarda yazılı beyanname verme süresi içinde verilecek.
    
Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şartı olacak. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24.00'e kadar tamamlanacak.
    
-ELDEN BİLDİRİM KABUL EDİLMEYECEK-

    
Bildirimler elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kağıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecek.
    
Elektronik ortamdaki bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getiriliyor ise bildirimi düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, bildirimdeki yeminli mali müşavir kısmına ise varsa yeminli mali müşavire ilişkin bilgiler yazılacak.
    
Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi gerekecek. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilecek ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilecek. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekecek.
    
BİLDİRİMİNİ SÜRESİ İÇİNDE VERMEYENE CEZA-
    
Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar bildirimde bulunmayacak.
    
Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak gönderecek.
    
2010 yılı içerisinde faaliyetlerini terk eden mükellefler ise 2010 yılında faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda gönderecek.
    
Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecek.