Ormanlara uydudan takip

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın düzenlediği Ormancılık ve Su Şurası ile yapılan çalışmada, Türkiye’nin, fidan ihraç eden, sanayinin odun ihtiyacını sağlayan, endüstriyel üretime geçmiş bir ülke olması hedefi konulurken, 'Yeşil Ekonomi Ulusal Eylem Planı' hazırlanması gündeme alındı.

Ormanlara uydudan takip
26 Mart 2013 Salı 11:08 tarihinde eklendi.

 

Ormancılık ve Su Şurası kapsamında toplanan Ormancılık Komisyonu bir rapor hazırladı. Orman alanlarının korunması için tedbirlerin artırılması istenen raporda, ormanların kanunsuz faaliyetlerden korunması için uydu verilerine dayalı uzaktan algılama tekniklerinden faydalanılması tavsiyesinde bulunuldu.
 
Ormancılık karantina mevzuatının yürürlüğe girmesi için çalışmaların hızlandırılması gerektiği belirtilen raporda, zararlılarla mücadelede risk haritaları oluşturularak, entegre mücadele yönetiminin sağlanması istendi. Ormanlarda, hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmalarında, uydu verilerine dayalı uzaktan algılama tekniklerinden faydalanılması teklifi getirilen raporda, yok olma tehdidi altındaki ağaç ve ağaççık türleri ile ilgili eylem ve geri kazanım planları geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.
 
Yangın yönetim planları hazırlanması istenen raporda, “Yangın risklerinin doğru tahmin edilebilmesi için orman yangınları ulusal veri tabanı kurulmalı, mükellef sisteminin yanı sıra gönüllülük sistemi getirilmeli, ülkemiz şartlarına uygun yangın davranış modelleri ile yangın tehlike oranları tespit edilmeli.” tavsiyelerinde bulunuldu.
 
ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMADA KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ 
 
Raporda, tabii ormanların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, karbon tutumunun artırılması ve odun hammaddesine olan artan talebin karşılanması maksadıyla, hızlı gelişen türlerle endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına öncelik verilmesi gereğinin altı çizildi. Endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili eylem planı hazırlanması teklifinde bulunulan raporda, “Endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları, özel sektör, devlet ve mahalli halk ile işbirliği içerisinde geliştirilmeli ve artırılmalı.” denildi.
 
Kamu ve özel sektörün yaptığı ağaçlandırma çalışmalarının devamının önemine vurgu yapılan raporda, “Özel ağaçlandırmalarda odun üretimine yönelik endüstriyel maksatla yapılan çalışmalarda kullandırılan krediler faizsiz olmalı. Özel ağaçlandırmaların, proje yatırım giderleri dikkate alınarak teşvikine devam edilmelidir.” denildi.
 
Kırsal iş gücünün mahallinde tutulmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesi istenen raporda, “Ormancılık çalışmalarında istihdam edilenlerin sosyal güvenlik kapsamındaki primlerine devlet teşviki uygulanmalı. Orman köylerinde yaşayan insanlara ORKÖY tarafından verilen, hibe ve kredi kapasiteleri artırılmalı, krediler, faizsiz ve geri dönüşleri uzun vadeli olmalı.” değerlendirmesinde bulunuldu.
 
ORMAN İÇİN PATENT
 
Orman ağaçları ve tohumlarının genetik ıslah çalışmalarına kararlılıkla devam edilmesi gerektiği kaydedilen raporda, “Orman ekosistemlerindeki orman bitki türlerinin çoğaltılması, tescil edilip patentinin alınması ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılmalı. Mevcut tohum stok merkezlerinin yapısal durumları geliştirilmeli, orman bitki türlerine ait gen bankası kurulmalı.” denildi.
 
Türkiye’nin, fidan ihraç eden ülke haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, “İç piyasa ihtiyaçları ile ihracat imkanları gözden geçirilerek kısa, orta ve uzun vadeli fidan üretim planları yapılmalı. Ülkemizin zengin bitki çeşitliliğine paralel fidan üretimi yapılmalı ve bu çeşitliliğin peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına aktarılması sağlanmalı. Özel sektör süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi gayesiyle Adapazarı-Düzce hattında bir ‘süs bitkisi vadisi’ oluşturulmalı ve burada yapılacak yatırımlar teşvikte öncelikli olmalı.” tavsiyelerinde bulunuldu.
 
Odun dışı orman ürünleri konusunda stratejik türlerin tespit edilmesi istenen raporda, bu türlere ait fidanların üretimi konusunda çalışmaların başlatılması ve özel sektörün teşvik edilmesi tavsiye edildi. Fidan ve tohum satışlarında özel sektörün rekabet gücünün korunması, uluslararası düzeyde fidan test laboratuvarları ve fidan borsası kurulması tavsiyesi getirildi.
 
Orman ürünleri sanayiinin odun hammaddesi ihtiyacının, öncelikle yerli kaynaklardan karşılanması gerektiği kaydedilen raporda, “Biyokütleden enerji üretilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulacak odun hammaddesini tedarik etmek üzere kısa idare süreli (3-5 yıl) biyokütle enerji ormanları kurulmalı.” denildi.
 
YEŞİL EKONOMİ ULUSAL EYLEM PLANI
 
Ormancılık sektörüne yönelik 'Yeşil Ekonomi Ulusal Eylem Planı' hazırlanması teklif edilen raporda, “Ormancılıkla ilgili ulusal sertifikalandırma sistemleri oluşturulmalıdır. Orman ürünleri ihracatını artırmak için standardizasyonu yapılmış ürün sayısı arttırılmalı, ürünlerin kullanım alanlarına göre standartlar çeşitlendirilmeli.” ifadesine yer verildi.
 
Orman ürünlerinin kullanımının teşvik edilmesi gerektiği belirtilen raporda, şöyle denildi: “Ulusal yeşil bina standartlarında orman ürünlerine pozitif ayrımcılık sağlanmalı. Ormancılık sektörü stratejik sektör olarak belirlenmeli ve bu kapsamda yapılacak yatırımlar teşvik kapsamına alınmalı. Orman ürünlerine dayalı sanayinin hammadde maliyetlerinin düşürülmesi ve verimlilik artışı sağlanması gerekir. Yuvarlak odun satışlarından alınan KDV düşürülmeli ve fonlar kaldırılmalı. Piyasanın ihtiyacı olan odun ve odun dışı ürün arzı arttırılmalı. Üretimde mekanizasyon imkânları artırılmalı, kalifiye üretim işçiliğine geçilmeli.”

CİHAN