Tapuda lisanslı aracılar dönemi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanan taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar içeren yönetmelik, yayımlandı.

Tapuda lisanslı aracılar dönemi
27 Temmuz 2012 Cuma 11:20 tarihinde eklendi, 1.448 kez okundu.

 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik, tapu müdürlüklerinde taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, usul ve esaslarını belirlemek, bu faaliyetleri yürütecek tapu işlerine aracılık edenlere lisans vermek, görev, yetki, sorumluluk ve denetimleri ile lisans sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandı. 
     
Yönetmeliğe göre, lisans sahipleri, talep halinde gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazlara ilişkin olarak bu kişiler veya temsilcileriyle yazılı hizmet sözleşmesi düzenleyerek, işlemleri yapmaya yetkili olacak. 
     
Tapu işlemlerine aracılık edenler, tapu müdürlüklerine ibraz ettikleri her türlü belgenin gerçeğe uygun olmasından ve istemde bulunanların hak sahibi olduğunun tespitinden sorumlu tutulacak. 
     
-Lisans sahibi için yasak işler- 
     
Lisans sahibi, emlakçılık kapsamına giren faaliyetleri yürütemeyecek. Aracılık faaliyetleri münhasıran lisans sahibi tarafından gerçekleştirilecek. 
     
Lisans sahibi hariç, hak sahibi veya temsilcisi tarafından 18 Ocak 1972 tarihli Noterlik Kanunu'na göre düzenlenen vekaletnameyle verilmiş yetki bulunmaksızın tapu müdürlüklerinde iş takibi yapılması veya aracılık faaliyetlerinde bulunulması yasak olacak.
     
Tüzel kişi lisans sahibinin veya bir gerçek kişinin yanında sigortalı olarak çalışan lisans sahipleri, üçüncü kişilere karşı kendi nam ve hesaplarına hizmet taahhüdünde bulunamayacak. 
     
Lisans sahibi ile iş sahibi arasında, şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenen standart hizmet sözleşmesi düzenlenecek. 
     
Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak faaliyetlerde düzenlenecek hizmet sözleşmesinin aslı lisans sahibince ilgili birime verilecek. İşlere aracılıkta lisans kimlik belgesi ibraz edilmesi zorunlu olacak. 
     
Sözleşme ile belirlenen sürenin sonunda lisans sahibi tarafından sözleşme konusu iş ve işlemin sonuçlandırılamaması halinde, hizmet sözleşmesi iş sahibi tarafından tek taraflı ve yazılı olarak feshedilebilecek. Kusuruyla sözleşmenin feshine sebep olan lisans sahibi, hizmet bedeli talebinde bulunamayacak. 
     
Lisans sahibinin şirket adına çalışması halinde, hizmet sözleşmesi şirket adına düzenlenecek. Bu durumda, lisans sahibinin, yönetmelikten doğan sorumlulukları ortadan kalkmayacak. 
     
Hizmet bedeli- 
     
Lisans sahibinin hizmeti karşılığında alacağı ücreti gösteren asgari ücret tarifesi, her yıl ocak ayının ilk haftasında Genel Müdürlük tarafından belirlenerek, ilan edilecek. 

Lisans sahibinin hizmetine karşılık olarak alacağı hizmet bedeli, hizmet sözleşmesinde gösterilecek. Lisans sahibi, yeni yıla ait asgari ücret tarifesi ilan edilinceye kadar üstlendiği ve üstleneceği işler için mevcut ücret tarifesini uygulanacak ve fiyat farkı talep edilmeyecek. 
     
Tüzel kişilerce aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi- 
     
Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan şirketler de tapu işlemlerine yönelik aracılık faaliyetlerinde bulunabilecek. Ancak, bu şirketlerin temsil ve ilzama yetkili ortaklarından en az birinin lisans sahibi olması ve şirket iştigal konusunun, taşınmaza yönelik aracılık veya danışmanlık faaliyetlerini de kapsaması gerekecek. 
     
-Lisans sınavı- 
     
Lisans sınavı, Genel Müdürlük ya da düzenlenecek protokol esaslarına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılabilecek. 
     
Lisans sahibinin yaptığı iş ve işlemler, hukuka uygunluk yönünden Genel Müdürlükçe denetlenecek.